Tháo Gỡ Khó Khăn Doanh nghiệp Theo Nghị Định 40/2019/NĐ-CP Trong Bối Cảnh Dịch Covid-19

21/09/2020 - Post by : Hiền Nguyễn

Sau hơn một năm triển khai thực hiện, Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) ban hành ngày 13/05/2019 đã đóng góp quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời khắc phục được các tồn tại, bất cập; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính và cắt giảm nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra trên toàn cầu, trên cơ sở đề nghị của các Doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành nghề thì Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo đển Thủ tướng Chính Phủ để đề xuất các hướng giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luật của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 08 năm 2020, tổ chức ngày 04/9/2020, các giải pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường được quy định tại Quyết nghị số 14, Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11/9/2020 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Cho phép gia hạn thời gian hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục quy định tại Khoản 20 và Khoản 23 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2021 (thay vì ngày 31/12/2020).

2. Cho phép gia hạn đến hết ngày 31/12/2021 đối với Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho doanh nghiệp) thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 39 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, đồng thời không phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt nếu không thay đổi địa điểm, tăng quy mô công suất theo quy định tại Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

3. Cho phép gia hạn đến hết ngày ngày 31/12/2021 đối với Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 39 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, đồng thời không phải lập lại ĐTM đã được phê duyệt nếu không thay đổi địa điểm, tăng quy mô công suất theo quy định tại Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Quyết nghị số 14, Nghị quyết số 129/NQ-CP qui định giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, chủ động thông tin, hướng dẫn công khai, minh bạch trên phương tiện thông tin đại chúng cho doanh nghiệp và không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính trong quá trình triển khai. Đồng thời tiếp tục rà soát, phát hiện bất cập, tồn tại trong quá trình thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, chống tiêu cực, tham nhũng; phòng, chống ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.

Quy định là cơ sở để cho các doanh nghiệp được an tâm ổn định cho sản xuất kinh doanh để nhanh chóng phục hồi và ổn định lại tài chính của các doanh nghiệp, cũng như nền kinh tế nước nhà nói chung.

Công ty CP Giải Pháp Môi trường ARES

SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

Sign up to receive promotions and news programs

HOTLINE

0906 939 108

Nhắn tin zalo