Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Công Bố Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia Năm 2019

19/11/2020 - Đăng bởi : Hiền Nguyễn

Thực hiện Khoản 1, Điều 137 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 05 năm một lần; hàng năm xây dựng Báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia. Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Báo cáo chuyên đề về “Quản lý chất thải rắn sinh hoạt”.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng rà soát, kiểm tra đánh giá thực trạng công tác quản lý CTR trên toàn quốc, trong đó trọng tâm là Chất thải rắn sinh hoạt và hoàn thiện Báo cáo hiện trạng quốc gia với chuyên đê Quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

Báo cáo hiện trạng quốc gia với chuyên đê Quản lý Chất thải rắn sinh hoạt năm 2019 sẽ đánh giá tổng thể và toàn diện về bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, thực trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và những tồn tại, khó khăn và thách thức ở Việt Nam trong thời gian qua.

Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị các giải pháp tổng thể theo hướng thống nhất, nhằm mục tiêu quản lý chất thải rắn sinh hoạt tốt hơn, giảm tình trạng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2019 - Chuyên đề Quản lý chất thải rắn sinh hoạt sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu và phổ biến thông tin cho cộng đồng, mà còn là một trong những công cụ hỗ trợ cho công tác quản lý, hoạch định chính sách quản lý chất thải rắn sinh hoạt hiệu quả và bền vững.

Tải về Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2019 TẠI ĐÂY:

Công ty CP Giải Pháp Môi trường ARES

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Đăng ký nhận các tin tức và chương trình Khuyến mãi

>
Nhắn tin zalo