Skip to main content

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/-5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (viết tắt là Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT), quy định như sau:

– Khoản 1 Điều 37 quy định: “1.Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trừ đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này, có trách nhiệm sau:

a) Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiều khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra;”

– Khoản 4 Điều 40 quy định: “Các điều khoản quy định về báo cáo định kỳ (bao gồm báo cáo quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động liên tục, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu, kết quả giám sát và phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản) của cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại các văn bản quy định trước đây được thực hiện theo quy định tại Thông tư này kể từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành”.

– Khoản 5 Điều 40 quy định: “Các báo cáo về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu quy định tại Mục III Phụ lục Nghị định số 40/2019/NĐ-CP được lồng ghép trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Thông tư này”.

Web B2B Anh Tin tuc 1600x1000 1 1

Như vậy, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (bao gồm cả chủ xử lý chất thải nguy hại (CTNH) thực hiện lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019, trong đó đã lồng ghép nội dung báo cáo quản lý CTNH của chủ xử lý CTNH. Khi nộp báo cáo nêu trên không cần đính kèm các bản sao chứng từ CTNH hoặc Sổ giao nhận CTNH (đối với một số trường hợp đặc thù) đã sử dụng trong kỳ báo cáo theo yêu cầu tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. Các chứng từ, sổ giao nhận nêu trên và các hồ sơ, tài liệu liên quan được lưu giữ tại cơ sở xử lý CTNH để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra.

Tải Công văn số 379/TCMT-QLCT ngày 08/02/2021 Bộ Tài nguyên Môi trường: Tại đây

Close Menu
Verified by MonsterInsights