Tài liệu

STT

Số VB

Tên văn bản

Tải về

Luật

1

57/2010/QH12

Luật thuế bảo vệ môi trường

2

55/2014/QH13

Luật Bảo vệ môi trường

3

49/2014/QH13

Luật đầu tư công

Nghị định

4

03/2015/NĐ-CP

Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

5

12/2016/NĐ-CP

Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

6

18/2015/NĐ-CP

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

7

19/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường

8

33/2017/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính Trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

9

35/2014/ NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

10

38/2015/NĐ-CP

Về quản lý chất thải và phế liệu

11

59/2007/NĐ-CP

Về quản lý chất thải rắn

12

59/2015/NĐ-CP

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

13

64/2010/NĐ-CP

Về quản lý cây xanh đô thị

14

80/2014/NĐ-CP

Về thoát nước và xử lý nước thải

15

118/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư

16

127/2014/NĐ-CP

Quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

17

154/2016/NĐ-CP

Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

18

155/2016/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

19

174/2007/NĐ-CP

Về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

20

201/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước

21

82/2017/NĐ-CP

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

QCVN

22

QCVN 02 – 20 : 2014/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Về cơ sở nuôi cá tra (pangasianodon hypophthalmus sauvage, 1878) trong ao –  điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm

23

QCVN 01-MT : 2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

24

QCVN 02-MT : 2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế

25

QCVN 03-MT : 2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất

26

QCVN 05-MT : 2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

27

QCVN 06 : 2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Về một số chất độc hại trong không khí xung quanh

 

28

QCVN 07 : 2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Về ngưỡng chất thải nguy hại

29

QCVN 08-MT : 2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Về Chất lượng nước mặt

30

QCVN 09-MT : 2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Về Chất lượng nước dưới đất

31

QCVN 10: 2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Về Chất lượng nước biển ven bờ

32

QCVN 10-MT : 2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Về Chất lượng nước biển

33

QCVN 11-MT : 2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Về nước thải chế biến thủy sản

34

QCVN 12-MT : 2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

35

QCVN 13-MT : 2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

36

QCVN 14 : 2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Về nước thải sinh hoạt

37

QCVN 15 : 2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất

38

QCVN 19: 2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Về khí thải công nghiệp đối với bụi
và các chất vô cơ

39

QCVN 20: 2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Về khí thải công nghiệp đối với

Một số chất hữu cơ

40

QCVN 26: 2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

41

QCVN 27: 2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

42

QCVN 28: 2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế

43

QCVN 29: 2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

44

QCVN 30: 2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp

45

QCVN 31: 2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu

46

QCVN 32: 2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu

47

QCVN 33: 2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu

48

QCVN 34: 2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường về khí thải công nghiệp lọc hóa dầu đối với bụi và các chất vô cơ

49

QCVN 36: 2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển

50 

QCVN 38: 2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh

51

QCVN 39: 2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu

52

QCVN 40: 2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

53

QCVN 41: 2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng

54

QCVN 43: 2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích

 

55

QCVN 50: 2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước

 

56

QCVN 52: 2013/BTNMT

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải xông nghiệp sản xuất thép

 

57

QCVN 62-MT: 2016/BTNMT

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

 

58

QCXDVN 01: 2008/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam  Quy hoạch xây dựng

59

QCVN 01: 2009/BYT

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

 

60

QCVN 02: 2009/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

Quyết định

61

322/QĐ-BXD

Về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt

TCVN

62

TCXDVN 33:2006

Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế

63

TCVN 4054:2005

Đường Ô tô – Yêu cầu thiết kế

64

TCVN 4513:1988

Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế

65

TCVN 5502:2003

Nước cấp sinh hoạt – Yêu cầu chất lượng

66

TCVN 5945:2005

Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải

67

TCVN 6772:2000

Chất lượng nước – Nước thải sinh hoạt giới hạn ô nhiễm cho phép

68

TCVN 6980:2001

Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

69

TCVN 6981:2001

Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

70

TCVN 6982:2001

Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước

71

TCVN 6983:2001

Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước

72

TCVN 6987:2001

Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước

73

TCVN 4449:1987

Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

Thông tư

74

35/2015/TT-BCT

Quy định về bảo vệ môi trường ngành công thương

75

44/2017/TT-BCT

Quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

76

195/2016/TT-BCT

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đề án bảo vệ môi trường chi tiết do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

77

 32/2015/TT-BGTVT

Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

78

45/2014/TT-BGTVT

Ban hành Quy chuân kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

79

02/2015/TT-BLĐTBXH

Quy định về mức lương tương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gan sử dụng vốn nhà nước

80

48/2015/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

81

01/2011/TT-BNV

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

82

02/2017/TT-BTC

Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

83

94/2016/TT-BTC

Sửa đối, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định cùa Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

84

162/2014/TT-BTC

Quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

85

26/2015/TT-BTNMT

Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

86

27/2015/TT-BTNMT

Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường  và kế hoạch bảo vệ môi trường

87

31/2016/TT-BTNMT

Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, Làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

88

41/2015/TT-BTNMT

Về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

89

42/2013/TT-BTNMT

Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận

90

42/2015/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước

92

02/2009/TT-BTNMT

Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải củ nguồn nước

91

04/2017/TT-BTNMT

Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường

92

19/2016/TT-BTNMT

Về báo cáo công tác bảo vệ môi trường

93

31/2016/TT-BTNMT

Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

94

32/2016/TT-BTNMT

Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

95

35/2015/TT-BTNMT

Về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

96

36/2015/TT-BTNMT

Về quản lý chất thải nguy hại

97

40/2015/TT-BTNMT

Về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải

98

41/2015/TT-BTNMT

Về bảo vệ môi trường trong nhajao khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

99

56/2015/TT-BTNMT

Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, laajo đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước

100

24/2017/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

101

27/2014/TT-BTNMT

Quy định việc đăng ký khai thác dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, giới hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

102

30/2016/TT-BTNMT

Về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu

103

34/2013/TT-BTNMT

Quy định về giao nộp thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường

104

43/2015/TT-BTNMT

Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

105

08/2017/TT-BXD

Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng

106

04/2015/TT-BXD

Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 80/2014/nđ-cp ngày

06/8/2014 của chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

107

05/2016/TT-BXD

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

108

08/2017/TT-BXD

Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng

109

22/2016/TT-BYT

Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc

110

23/2016/TT-BYT

quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại - mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc

111

24/2016/TT-BYT

Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc

112

25/2016/TT-BYT

Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc

113

26/2016/TT-BYT

Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

114

27/2016/TT-BYT

Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - giá trị cho phép tại nơi làm việc

115

29/2016/TT-BYT

Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa - giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc

116

30/2016/TT-BYT

Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia x - giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia x tại nơi làm việc

117

31/2013/TT-BYT

Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện

118

58 /2015/TTLT-BYT-BTNMT

Thông tư liên tịch

Quy định về quản lý chất thải y tế

 

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Đăng ký nhận các tin tức và chương trình Khuyến mãi

>
Nhắn tin zalo