Skip to main content

Luật bảo vệ môi trường 2020 quy định cụ thể về các đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục. Việc quan trắc sẽ theo thông số quan trắc và thời gian như thế nào được quy định cụ thể tại – Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Web B2B Anh Bai viet Trang Tin tuc Blogs Chia se

Cơ sở pháp lý

– Luật bảo vệ môi trường năm 2020;

– Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục

Theo quy định tại khoản 1 Điều 111 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Khoản 1 Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục bao gồm:

a) Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp xả nước thải ra môi trường;

b) Dự án đầu tư, cơ sở thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với lưu lượng xả thải trung bình trở lên ra môi trường:

  • Mức xả thải trung bình từ 200 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ);
  • Mức xả thải lớn nhất từ 500 m3/ngày trở lên;

c) Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với lưu lượng xả thải lớn ra môi trường:

  • Mức xả thải lớn từ 500 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 1.000 m3/ngày (24 giờ);
  • Mức xả thải rất lớn nhất từ 1.000 m3/ngày trở lên;

Dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp xả thải ra môi trường phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục theo Phụ lục XXVIII kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục

Thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục quy định tại Cột 3 Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP tương ứng với mức lưu lượng ở Cột 4, Cột 5 của dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Thời gian qui định hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục

Theo Khoản 4 Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định như sau:

– Đối với Dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp xả nước thải ra môi trường quy định tại Cột 4 Phụ lục XXVIII Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì chậm nhất là ngày 31/12/2024 phải lắp đặt hệ thống và kết nối, truyền số liệu trực tiếp đến cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

– Từ ngày 01/01/2025, dự án, cơ sở có mức lưu lượng xả nước thải ra môi trường quy định tại Cột 4 Phụ lục XXVIII Nghị định 08/2022/NĐ-CP phải lắp đặt hệ thống trắc nước thải tự động, liên tục trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

– Dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có mức lưu lượng xả thải ra môi trường quy định tại Cột 4 Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định được miễn thực hiện quan trắc nước thải định kỳ quy định tại Khoản 3 Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2024; sau thời gian này, chỉ được miễn thực hiện nước thải định kỳ quy định tại Khoản 3 Điều Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP đối với các thông số đã được quan trắc tự động, liên tục.

– Dự án, cơ sở có mức lưu lượng xả nước thải lớn ra môi trường quy định tại số thứ tự 3 Cột 5 Phụ lục XXVIII Nghị định 08/2022/NĐ-CP đã lắp đặt và tiếp tục duy trì hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định được miễn thực hiện quan trắc nước thải định kỳ tại Khoản 3 Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

– Dự án, cơ sở có mức lưu lượng xả thải trung bình ra môi trường quy định tại số thứ tự 2 Cột 5 Phụ lục XXVIII Nghị định 08/2022/NĐ-CP đã lắp đặt và tiếp tục hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục hoặc dự án, cơ sở khác không thuộc trường hợp phải lắp đặt theo quy định nhưng đã lắp đặt hoặc tự nguyên lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP và pháp luật khác có liên quan.

Tải Phụ lục XXVIII kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP: Tại đây

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn giải pháp tốt nhất:

Close Menu
Verified by MonsterInsights