Skip to main content
Tài liệu môi trường

Nội dung của báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Công tác bảo vệ môi trường giúp cho vấn đề môi trường luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong các chương trình nghị sự; các chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của đất nước với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe Nhân dân, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.

1. Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường

1.1. Nội dung chính của báo cáo công tác bảo vệ môi trường

a) Hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí; di sản thiên nhiên và đa dạng sinh học;

b) Bối cảnh chung kinh tế- xã hội và các tác động đến môi trường;

c) Kết quả hoạt động bảo vệ môi trường gồm kiểm soát nguồn ô nhiễm; quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; quản lý chất lượng môi trường đất, nước, không khí; xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên, đa dạng sinh học;

d) Hệ thống quan trắc và cảnh báo về môi trường;

đ) Xây dựng chính sách, pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính, giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về môi trường;

e) Điều kiện và nguồn lực về bảo vệ môi trường;

g) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê về môi trường;

h) Đánh giá chung;

i) Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ môi trường thời gian tới.

1.2. Mẫu viết báo cáo công tác bảo vệ môi trường

– Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định tại Mẫu số 05.A Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

– Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy định tại Mẫu số 05.B Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

– Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp theo quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

2. Hồ sơ cần thiết để lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

– Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật;

– Bảo sao Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường/ Giấy phép môi trường;

– Giấy phép môi trường thành phần (nếu có): Giấy phép xả thải vào nguồn nước, giấy phép xả thải vào công trình thuỷ lợi, giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy phép khai thác nước dưới đất (cơ sở sử dụng nước ngầm),…

– Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (nếu có);

– Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại;

– Chứng từ thu gom chất thải nguy hại (nếu có).

Số lượng hồ sơ có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào ngành nghề khác nhau.


Mục lục
Close Menu
Verified by MonsterInsights