Skip to main content
Tài liệu môi trường

Quy trình thực hiện giấy phép môi trường

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường (GPMT) bao gồm những gì?

  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường;
  • Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường;
  • Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

2. Quy trình cấp giấy phép môi trường (GPMT) được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đề nghị cấp GPMT đến cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra thông tin như tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT (trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật doanh nghiệp theo quy định của pháp luật); tham vấn, lấy ý kiến của cơ quan có liên quan, kiểm tra thực tế thôgn tin của dự án đầu tư;

Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải vào công trình thuỷ lợi, cơ quan cấp GPMT phải lấy ý kiến bằng văn bản và được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thuỷ lợi đó trước khi cấp GPMT;

Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp cơ quan cấp GPMT phải lấy ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó trước khi cấp GPMT.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT thành lập hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra theo quy định.

Bước 4: Trả kết quả

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Dự án đầu tư đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định bào cáo ĐTM (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an);

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: Đối với các dự án đầu tư thuộc bí mật Nhà nước về quốc phòng, an ninh;

UBND cấp tỉnh: Đối với đầu tư thuộc nhóm II quy định tại điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường; Dự án đầu tư nhóm III quy định tại điều 39 của Luật này nằm trên địa bàn thuộc 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên;

UBND cấp huyện: Đối với các đối tượng quy định tại điều 39 của Luật BVMT 2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3 của điều 39.

Thời hạn cấp GPMT được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau

  • Không quá 45 ngày đối với GPMT thuộc thẩm quyền cấp GPMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
  • Không quá 30 ngày đối với GPMT thuộc thẩm quyền cấp GPMT của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện;
  • Cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT có thể quy định thời hạn cấp GPMT ngắn hơn so với quy định trên phù hợp với loại hình, quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp;
  • Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp thuộc đối tượng phải có GPMT có tiến hành việc bức xạ thì ngoài việc thực hiện theo quy định còn phải thực hiện  theo quy định của pháo luật về năng lượng nguyên tử.

Mục lục
Close Menu
Verified by MonsterInsights