Chia sẻ tài liệu, biểu mẫu

về xử lý nước và môi trường

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Ngày 10/1/2022, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT. Thông tư...

Nghị định 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Trong Nghị định, một số...

Tài liệu Các điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020

Nhằm khắc phục những hạn chế của Luật BVMT 2014 và tạo ra những cơ chế mới trong công tác bảo vệ môi trường, Luật...

Biểu mẫu nhật kí vận hành hệ thống xử lý nước thải thủy sản

Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải thủy sản là gì? Tài liệu giúp hỗ trợ công tác quản lý bảo hành...

Sổ tay quản lý bùn từ hệ thống xử lý nước thải thủy sản

Vì sao doanh nghiệp thủy sản phải thực hiện quản lý bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải? Bùn thải từ hệ thống...

Sổ tay thủ tục môi trường ngành thủy sản

Vì sao doanh nghiệp thủy sản phải thực hiện quản lý môi trường? Chế biến thủy sản cũng là một trong những ngành gây ô...

Sổ tay thủ tục môi trường ngành dệt may

Vì sao doanh nghiệp dệt may phải thực hiện quản lý môi trường? Dệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế...

Sổ tay quản lý chất thải nguy hại ngành dệt may

Vì sao doanh nghiệp dệt may phải quản lý chất thải nguy hại? Ngành công nghiệp dệt may có số lượng chất thải rắn chiếm...