Skip to main content
Tài liệu môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là gì? Khi nào phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường?

1. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường (BCCTBVMT) là gì?

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường (BCCTBVMT) là báo cáo định kỳ hằng năm mà chủ cơ sở phải thực hiện để báo cáo đến cơ quan quản lý về tổng thể công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở. Báo cáo môi trường sẽ tích hợp các loại báo cáo định kỳ hàng năm của cơ sở, bao gồm: báo cáo giám sát chất lượng môi trường/ báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường, báo cáo quản lý chất thải nguy hại, báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt & chất thải công nghiệp thông thường.

2. Thời gian thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Hằng năm, việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường của năm trước đó được thực hiện như sau:

 • Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12) trước ngày 05/01 của năm tiếp theo;
 • Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp (kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12) trước ngày 10/01 của năm tiếp theo;

3. Có thật sự cần thiết lập báo cáo công tác môi trường không?

 • Báo cáo công tác môi trường là báo cáo tổng hợp các đợt quan trắc các thành phần môi trường đất, nước, không khí,… trong một năm cơ sở hoạt động.
 • Báo cáo công tác môi trường tích hợp các loại báo cáo chất thải rắn, chất thải công nghiệp thông thường; báo cáo chất thải nguy hại.
 • Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo định kỳ hàng năm mà cơ sở hoạt động trong tất cả các lĩnh vực phải thực hiện.

4. Nơi nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường

– Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến các cơ quan sau:

 • Cơ quan cấp Giấy phép môi trường (đối với đối tượng phải có giấy phép môi trường);
 • Cơ quan tiếp nhận Đăng ký môi trường (đối với đối tượng phải có đăng ký môi trường);
 • Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án đầu tư, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ);
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 • Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp (đối với các cơ sở nằm trong khu kinh tế, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp).

– Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung gửi báo cáo đến cơ quan chuyên môn về BVMT cấp tỉnh, cơ quan cấp GPMT và Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của pháp luật.

– Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp gửi báo cáo đến cơ quan chuyên môn về BVMT cấp tỉnh, cơ quan cấp GPMT và UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật.

5. Báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:

Gửi qua hệ thống thông tin môi trường các cấp hoặc hệ thống thông tin khác của địa phương;

 • Gửi, nhận trực tiếp;
 • Gửi, nhận qua dịch vụ bưu chính;
 • Gửi, nhận qua Fax;
 • Gửi, nhận qua hệ thống thư điện tử;
 • Phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Mục lục
Close Menu
Verified by MonsterInsights