Skip to main content
Tài liệu môi trường

Đối tượng cần có giấy phép môi trường và thẩm quyền cấp giấy phép môi trường

1. Đối tượng cần phải có giấy phép môi trường (GPMT)

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 tại điều 39 thì đối tượng phải có giấy phép môi trường được quy định như sau:

1. Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

2. Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường tương tự như đối tượng quy định tại Khoản 1.

3. Trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công có tiêu chí tương tự đối tượng quy định tại khoản 1 được miễn giấy phép môi trường.

image 11

2. Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường

Căn cứ Điều 41, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 thì thẩm quyền cấp giấy phép môi trường như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây:

a) Đối tượng thuộc dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh chất thải hoặc phát sinh chất thải nguy hại đã được BTNMT phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Đối tượng thuộc dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh chất thải hoặc phát sinh chất thải nguy hại nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh; cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp GPMT đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

3. UBND cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây:

a) Dự án đầu tư nhóm II quy định tại điều 39 của LuậtBảo vệ môi trường.

b) Dự án đầu tư nhóm III quy định tại điều 39 của LuậtBảo vệ môi trường nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên;

c) Đối tượng thuộc Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải hoặc phát sinh chất thải nguy hại đã được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.


Mục lục
Close Menu
Verified by MonsterInsights