Skip to main content
Tài liệu môi trường

Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

Đối tượng tham vấn

Cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi tác động môi trường do các hoạt động của dự án gây ra, được thực hiện thông qua hình thức tham vấn họp lấy ý kiến.

Cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư được thực hiện qua hình thức tham vấn bằng văn bản.

Hình thức tham vấn

Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử

Trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án gửi nội dung tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường đến đơn vị quản lý trang thông tin điện tử của cơ quan thẩm định.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị đăng tải của chủ dự án, đơn vị quản lý trang thông tin điện tử của cơ quan thẩm định có trách nhiệm đăng tải nội dung tham vấn

Việc tham vấn được thực hiện trong 15 ngày, đơn vị quản lý trang thông tin diện tử có trách nhiệm gửi kết quả tham vấn cho chủ dự án khi hết hạn tham vấn.

Tham vấn họp tổ chức lấy ý kiến (cộng đồng dân cư)

Chủ dự án chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trường tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã và thông báo thời gian, địa điểm tổ chức họp tham vấn lấy ý kiến các đối tượng tham vấn trước ít nhất là 05 ngày

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trường kể từ khi nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường cho đến khi kết thúc họp lấy ý kiến.

Chủ dự án có trách nhiệm trình bày nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường tại cuộc họp tham vấn. Ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp và các phản hồi, cam kết của chủ dự án phải được thể hiện đầy đủ, trung thực trong biên bản họp tham vấn cộng đồng.

Tham vấn bằng văn bản

Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường đến các cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư được thực hiện qua hình thức tham vấn bằng văn bản tham vấn theo mẫu quy định tại phụ lục VI của Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Nội dung tham vấn

  • Vị trí thực hiện dự án đầu tư;
  • Tác động môi trường của dự án đầu tư;
  • Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường;
  • Chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường;
  • Các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư.

Kết quả tham vấn

Kết quả tham vấn là thông tin quan trọng để chủ dự án đầu tư nghiên cứu đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động của dự án đầu tư đối với môi trường và hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường.

  • Kết quả tham vấn phải được tiếp thu, thể hiện đầy đủ, trung thực các ý kiến, kiến nghị của đối tượng được tham vấn, đối tượng quan tâm đến dự án đầu tư (nếu có).
  • Trường hợp ý kiến, kiến nghị không được tiếp thu, chủ dự án đầu tư phải giải trình đầy đủ, rõ ràng. Chủ dự án đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và kết quả tham vấn trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Mục lục
Close Menu
Verified by MonsterInsights