Skip to main content
Tài liệu môi trường

Quy trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Quy trình thực hiện một bài báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

image 10

Bước 1: Thu thâp tài liệu

Đơn vị tư vấn tiến hành nghiên cứu hồ sơ tiến hành thu tập tài liệu, hồ sơ liên quan đến dự án đầu tư, sau đó tiến hành khảo sát dự án.

Bước2: Tham vấn môi trường

Lập kết hoạch thu mẫu và viết báo cáo sơ bộ và tóm tắt báo cáo để tiến hành tham vấn môi trường kết hợp với thu mẫu môi trường nền

Bước 3: Viết báo cáo đánh giá tác động môi trường

Tiến hành hoàn chỉnh bài Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Sau đó gửi chủ đầu tư để trình ký và nộp lên cơ quan thẩm định

Bước 4: Thẩm định báo cáo

Đơn vị tư vấn cùng chủ đầu tư tiến hành báo cáo trước hội đồng thẩm định. Sau đó tiến hành chỉnh sửa bài viết theo biên bản góp ý của hội đồng thẩm định. Cuối cùng là nộp lại báo cáo đã hoàn thành chỉnh sửa và chờ phê duyệt.

2. Thời gian thẩm định hồ sơ ĐTM

Thời gian thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:

– Không quá 45 ngày với đối tượng nhóm I quy định khoản 3 điều 28 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 .

– Không quá 30 ngày với đối tượng nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ, e khoản 4 điều 28 của Bảo vệ môi trường 2020.

Thời hạn thẩm định có thể được kéo dài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đánh gái tác động môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có) của cơ quan thẩm định, người đứng đầu cơ quan thẩm định có trách nhiệm ra quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; trường hợp không phê duyệt thì phải trả lời bằng văn bản cho chủ dự án đầu tư và nêu lí do.


Mục lục
Close Menu
Verified by MonsterInsights