Skip to main content
Tài liệu môi trường

Tính toán lưu lượng hoá chất cần châm cho HTXLNT

Tìm hiểu về quy trình tính toán lưu lượng hoá chất cần châm cho hệ thống xử lý nước thải. Làm thế nào để định lượng và điều chỉnh các yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả xử lý nước thải?

19 min

Để tính được lưu lượng hóa chất cần châm cần làm rõ 2 vấn đề chính:

Bước 1: Pha loãng hoá chất

Cần tính ra lưu lượng hóa chất cần châm ở nồng độ 100%, chúng ta cần pha loãng ra trước khi châm vào hệ thống.

Công thức:

Nồng độ dung dịch hóa chất (mg/L) trong nước = Lưu lượng hóa chất / Lưu lượng dòng nước vào (L/h)

Từ đây có thể dễ dàng suy ra được:

Lưu lượng hóa chất (mg/h) = nồng độ dung dịch hóa chất (mg/L) * lưu lượng dòng nước vào (L/h).

Bước 2: Tính tốc độ bơm

Thứ hai: Tính lưu lượng hóa chất ở một nồng độ nhất định sau đó sẽ suy ra được tốc độ bơm.

Công thức:

Lưu lượng hóa chất (mg/h) = tốc độ bơm (L/h) * nồng độ dung dịch gốc (mg/L)

Từ đây có thể suy ra được :

Tốc độ bơm (L/h) = lưu lượng hóa chất (mg/h) / nồng độ dung dịch gốc (mg/L).

Ví dụ

Ví dụ: Xác định lưu lượng bơm PAC là bao nhiêu L/h ,biết rằng lưu lượng nước đầu vào 1 m³/h ,nồng độ dung dịch gốc 2000 mg/L ( 0.2%) và nồng độ PAC cần đạt trong dòng nước 2 mg/L.

Lưu lượng hóa chất = nồng độ dung dịch cần đạt * lưu lượng nước đầu vào

= 2 mg/L * 1000 L/h = 2000 mg/h

Tốc độ bơm = lưu lượng hóa chất (mg/h) / nồng độ dung dịch gốc (mg/l)

= 2000 mg/h / 2000 mg/L = 1 L/h


Mục lục
Close Menu
Verified by MonsterInsights