Skip to main content
Tài liệu môi trường

Bổ sung mật rỉ cho hệ thống sinh học

WIKI PICS min

Hướng dẫn tính toán bổ sung cơ chất (COD) bằng mật rỉ đường và cách bổ sung mật rỉ đường vào trong hệ thống sao cho hợp lý.

Ví dụ: hệ thống có công suất Q day = 100m³/ngày , COD đầu vào 250 mg/L , COD cần: 480 mg/L, vậy lượng COD cần bổ sung: 480 – 250 = 230 COD mg/L.

Qd = 100 m³ – 230 *100 = 23000 gam COD = 23 kg COD/ ngày

Nếu sử dụng mật rỉ : 1tr mg/l = 1000 gam = 1kg tương ứng 1kgCOD/L. Vậy 1 ngày cần sử dụng 23kg mật rỉ.

Cách sử dụng: pha mật rỉ đường vào bồn hóa chất với nước sạch sao cho nồng độ khoảng 5-10% rồi dùng bơm định lượng để bơm. Khi nước thải được bơm từ bể điều hòa vào vi sinh thì tự động bơm định lượng hoạt động.


Mục lục
Call Now Button