Skip to main content
Tài liệu môi trường

Để thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM): Cần những pháp lý (hồ sơ) gì?

1. Hồ sơ cần thiết phải có để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Tùy vào mỗi loại dự án và nơi triển khai dự án mà chúng ta sẽ cần có những hồ sơ pháp lý khác nhau để tạo lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Tuy nhiên, chúng tôi liệt kê bên dưới những hồ sơ cơ bản nhất cần có để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) như sau:

– Bản sao các văn bản của cấp có thẩm quyền về quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trường đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.

– Bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường hoặc giấy tờ tương đương của dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

– Bản sao các văn bản pháp lý khác liên quan đến dự án.

– Bản sao các phiếu kết quả phân tích môi trường nền đã thực hiện.

– Đối với dự án khai thác khoáng sản phải có thêm các bản vẽ sau đây:

+ Bản đồ vị trí khu vực khai thác mỏ (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000);

+ Bản đồ địa hình có (hoặc không có) lộ vỉa khu mỏ (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000);

+ Bản đồ kết thúc từng giai đoạn khai thác;

+ Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000)

+ ……

– Các loại bản vẽ sau:

+ Bản vẽ thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công các công trình xử lý chất thải (đối với dự án chỉ yêu cầu thiết kế một bước); công trình cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có);

+ Thuyết minh và kết quả tính toán của các mô hình sử dụng (nếu có).

– Bản sao các hồ sơ sau:

+ Các văn bản của chủ dự án gửi lấy ý kiến tham vấn;

+ Văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức xin ý kiến;

+ Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân;

+ Văn bản tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học và bản nhận xét của các chuyên gia hoặc biên bản họp hội thảo tham vấn chuyên gia;

+ Văn bản tham vấn các tổ chức chuyên môn;

+ Văn bản cho ý kiến về kết quả tính toán của mô hình.

Lưu ý:

– Hồ sơ cần thiết của báo cáo ĐTM được hướng dẫn chung trên đây. Tùy từng dự án cụ thể, nội dung của báo cáo ĐTM có thể được bổ sung hoặc thay đổi cho phù hợp.

– Các trích dẫn trong báo cáo ĐTM phải chỉ rõ nguồn.

2. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

a) Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM);

b) Báo cáo đánh giá tác động môi trường;

c) Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư.


Mục lục
Close Menu
Verified by MonsterInsights