Skip to main content
Tài liệu môi trường

Hướng dẫn xác định lưu lượng hoá chất cần châm cho HTXLNT

19 min

Để tính được lưu lượng hóa chất cần châm cần làm rõ 2 vấn đề chính:

1. Lưu lượng hoá chất

Đầu tiên, để tính ra lưu lưu lượng hóa chất cần châm ở nồng độ 100% ,chúng ta cần pha loãng ra trước khi châm vào hệ thống.

Công thức:

Nồng độ dung dịch hóa chất (mg/l) trong dòng nước = lưu lượng hóa chất / lưu lượng dòng nước vào (l/h).

➔ Từ đây có thể dễ dàng suy ra được lưu lượng hóa chất (mg/h) = nồng độ dung dịch hóa chất (mg/l) * lưu lượng dòng nước vào (l/h).

2. Nồng độ hoá chất

Tiếp theo, để tính lưu lượng hóa chất ở một nồng độ nhất định sau đó sẽ suy ra được tốc độ bơm:

Công thức:

Lưu lượng hóa chất (mg/h) = tốc độ bơm (l/h) * nồng độ dung dịch gốc (mg/l).

➔ Từ đây có thể suy ra được : tốc độ bơm (l/h) = lưu lượng hóa chất (mg/h) / nồng độ dung dịch gốc (mg/l).

3. Ví dụ

Ví dụ: Xác định lưu lượng bơm PAC là bao nhiêu l/h ,biết rằng lưu lượng nước đầu vào 1 m³/h ,nồng độ dung dịch gốc 2000 mg/l ( 0.2%) và nồng độ PAC cần đạt trong dòng nước 2 mg/l .

Lưu lượng hóa chất = nồng độ dung dịch cần đạt * lưu lượng nước đầu vào = 2 mg/l * 1000 l/h = 2000 mg/h .

Tốc độ bơm = lưu lượng hóa chất (mg/h) / nồng độ dung dịch gốc (mg/l) = 2000 mg/h / 2000 mg/l = 1 l/h.


Mục lục
Close Menu
Verified by MonsterInsights